Osteopathie Ermelo hecht grote waarde aan het waarborgen van uw privacy. Er wordt zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens omgegaan.

In deze privacyverklaring leest u hoe Osteopathie Ermelo (bijzondere) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en deelt in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1 | Verzamelde persoonlijke gegevens

Osteopathie Ermelo is volgens de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) verplicht om een behandeldossier aan te maken en hierin (bijzondere) persoonlijke gegevens en behandelgegevens te verwerken. Dit heeft als doel u de best mogelijke osteopathische behandeling en zorg te kunnen geven.

De volgende (bijzondere) gegevens worden verzameld:

–       volledige naam

–       geslacht

–       geboortedatum

–       adres

–       telefoonnummers

–       e-mailadres

–       burgerservicenummer

–       huisarts en behandelaren

–       hulpvraag

–       klachtenpatroon

–       medische voorgeschiedenis

–       behandelingen

–       medicatie

–       gezinssituatie

–       leefstijl en hobby’s

–       resultaten van osteopathisch onderzoek

–       uitvoering en verloop van de osteopathische behandeling

Deze gegevens worden conform de WGBO 20 jaar bewaard.

2 | Afspraak maken

Voor het maken van afspraken wordt gebruik gemaakt van e-mail, whatsapp en telefonisch contact. Hierbij wordt gevraagd naar uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres om een patiëntenkaart aan te kunnen maken in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Voor afspraakherinneringen wordt uw emailadres gebruikt.

3 | Facturatie

Door registers en verzekeraars zijn eisen gesteld waaraan een factuur moet voldoen, hiervoor verwerkt Osteopathie Ermelo uw naam, geslacht, geboortedatum en adresgegevens. Om de factuur aan u te versturen wordt uw emailadres gebruikt.

4 | Delen van persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve wanneer dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk voor uw behandeling, en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Osteopathie Ermelo handhaaft een strikt beroepsgeheim. Dit betekent dat zij verplicht is om de vertrouwelijkheid van patiëntinformatie te respecteren. Het beroepsgeheim kan alleen worden doorbroken in situaties waarin er sprake is van een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de patiënt of anderen. In dergelijke gevallen kan het beroepsgeheim worden geschonden om de veiligheid te waarborgen, maar dit zal alleen gebeuren conform de geldende wettelijke voorschriften.

5 | Beveiliging van gegevens

Osteopathie Ermelo neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging, inclusief gegevens gedeeld via e-mail en WhatsApp.

Het EPD wordt bijgehouden in het beveiligde programma Crossuite. De website en e-mail zijn beveiligd middels een SSL-certificaat en Whatsapp via end-to-end encryptie.

6 | Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, wijzigen of te laten verwijderen. Indien u dit wenst of uw vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u dit melden als u voor een afspraak op de praktijk bent of contact opnemen via e-mail naar info@osteopathie-ermelo.nl.

U kunt te allen tijde verzoeken om een kopie van uw dossier via e-mail naar info@osteopathie-ermelo.nl. Bij verzoek om een kopie van uw dossier zal er gevraagd worden om uw identiteit te verifiëren. Op uw verzoek zal zo snel mogelijk worden gereageerd en in ieder geval binnen de wettelijke termijn van 1 maand. Uitvoering van uw rechten is kosteloos, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor). Deze vermeldt de gegevens van de persoon over wie het behandeldossier gaat.

De WBGO beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun behandeldossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van het behandeldossier toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

7 | Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd, en de datum van de laatste update wordt vermeld.

8 | Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of de gegevensverwerking, neem dan contact op via e-mail naar info@osteopathie-ermelo.nl.

(laatste update: 06-11-2023)